INJAZ DATA SOLUTIONS : VARIOUS FORMS FOR VILLAGE & PANCHAYATH, OTHER ii ND HAND VEHICLE FINDING ONLINE, VEHICLE OWNERSHIP TRACKING BY SMS, GOVT. REGISTERED TRAVELS LIST FINDING, PAN CARD OTHER USEFUL APPLICATION FORM LINKS OTHER PUBLIC REALTIVE FORMS LINK ALSO ADDED IN THIS BLOG

Cann't Read this Blog ? [Install]

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

FOR INSTALL MALAYALAM FONT CLICK HERE & Download here; http://www.fontpack.in &

Cannot read this blog ?

മലയാളം ഫോണ്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി താഴെ 2 ലിങ്കുകളും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു, സിപ്‌ ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു ഫോണ്ട് കോപ്പി ചെയ്തു സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ >സെറ്റിംഗ്സ് >കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ >ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു ഫോണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Please download the font manually by clicking on the below link and copy to Start>control panel>Font> paste it your computer Fonts directory.

Malayalam fonts

Download font for PC> <Download font for MAC>

Friday, February 3, 2012

Safe Bar Code Reading !!

ÌÞV çµÞÁí ÎßAÕøᢠµIßGáIÞÕá¢. ®KÞW ¥Äßæa ©U¿A¢ ÉÜøᢠÕÞÏß‚ßGáIÞÕ߈. ©WMK¢, çØÕÈ¢, dÉçÄcµ ¦ÈáµâÜcBZ Äá¿BßÏÕ Ø¢Ìtß‚ ÕßÕøBZ ÌÞVçµÞÁßWÈßKí ¥ùßÏÞ¢. ²ÞYèÜX ç×ÞMßBßÈᢠÎÞ·ØàX, ÈcâØí çÉMV ©WMKBZ ®KßÕÏáæ¿ æÕÌíèØxßçÜAá dÉçÕÖßAÞÈᢠÌÞV çµÞÁáµZ ØÙÞÏßAá¢.

ÈßB{áæ¿ ¦XçdÁÞÏßÁí çËÞÃßW ÌÞAí µcÞÎùÏᢠ§aVæÈxí (¼ßÉߦV®Øí) ØìµøcÕᢠ¯æÄCßÜᢠÌÞV çµÞÁí ØíµÞÈV ¦ƒßçA×ÈáÎáæICßW ÌÞV çµÞÁí ÕÞÏßAÞ¢. µcÞÎù ÌÞV çµÞÁßæÜ §XËVçÎ×X ÕÞÏß‚í ¼ßÉߦV®Øí ÕÝß ¥ÄÄí æÕÌíèØxßçÜAí ÈæN æµÞæIJßAá¢. ÌÞV çµÞÁí ØíµÞÈßBßW Ø¢ÍÕßAáKÄí §ÄÞÃí. ÌÞV çµÞÁáµZ æÕÌíèØxáµ{ßçÜAáU dÉçÕÖÈ µÕÞ¿B{ÞÃí. ¥ÄáæµÞIá ÄæK ÉÜ æÕÌíèØxáµ{ßÜᢠÈNáæ¿ æÎÞèÌW 絿ÞAáµçÏÞ ÕßÕøBZ çºÞVJßæAÞIáçÉÞµáµçÏÞ ÕßµãÄÎÞAáµçÏÞ ÁÞxÞ, ç¿ÞAí ØÎÏ¢ çºÞVJáµçÏÞ ÌÞxùß ÕxßAáµçÏÞ æº‡áK èÕùØáµç{Þ ÎÞWæÕÏùáµç{Þ ©IÞµÞ¢. çËÞY ÙÞAVÎÞøáæ¿ ÎáKßçÜAÞÕᢠÉÜ ÌÞVçµÞÁáµ{ᢠÈæN ®ùßEá æµÞ¿áAáµ.

ØÞÇÞøà ÌÞV çµÞÁáµZ ØíµÞX 溇æM¿áKçÄÞæ¿ æÕÌíèØxáµ{ßçÜAá dÉçÕÖßAáKÄßÈÞW ¥Éµ¿B{ßWÈßKí ²ÝßÕÞµÞÈáÎ޵߈. ®KÞW §Jø¢ ÌÞV çµÞÁáµZ ØíµÞX æºÏíÄí ¥ÕÏáæ¿ ØáøfßÄÄb¢ çùxí 溇áK ÌÞV çµÞÁí ØíµÞÈV æصcâøßxß ¦ƒßçA×ÈÞÃí çÈÞVGX ØíÈÞÉí µcá¦V çµÞÁí ùàÁV. dÉÎá~ µ¢ÉcâGVê æÎÞèÌW æصcâøßxß çØÞËíxíçÕV ÈßVÎÞÄÞA{ÞÏ ØßÎÞæaAßW (çÈÞVGX) ÈßKáU ¨ ¦ƒßçA×X ÌÞV çµÞÁí ØíµÞX æºÏíÄí ØáøfßÄÄb¢ çùxí 溇á¢. 'æصcáçÕÁí ®Kí ÕßÕø¢ ÜÍß‚ÞW ÎÞdÄ¢ æÕÌíèØxßçÜAí dÉçÕÖß‚ÞW ÎÄß. ²ÞMY æÕÌíèØxí ®K ¥ùßÏßMßÈá ÄÞæÝ æÕÌíèØxßæa ÕßÕøB{áÎáIÞµá¢. ØáøfßÄ èØxáµ{ßçÜAí çÈøßGí dÉçÕÖßAÃæÎCßW 'ÕßØßxí d¿ØíxÁí èØxíØí ²ÞGæÎxßAÜß ®KÄí ¿ßµí 溇ޢ. ÌZAí ÌÞV çµÞÁí ØíµÞÈßBᢠçÈÞVGX ØíÈÞMßæa dÉçÄcµÄÏÞÃí. æØxß¹íØßW ÌZAí ØíµÞX çÎÞÁí dµÎàµøßAÞ¢. ¦ƒßçA×X ÄáùAáçOÞZ ÄæK µcÞÎù dÉÕVJßMßAÞ¢. çÈÞVGX ØíÈÞMßæa ÌàxÞ æÕV×X 1.0.0.28 ¦XçdÁÞÏßÁí ÎÞVAxßWÈßKí Øì¼ÈcÎÞÏß ÁìYçÜÞÁí 溇ޢ.


No comments:

Post a Comment

Mal News - Headlines

Mal Mangalam News

Kerala News - One India

Tvpm Popular News

Mal - Webdunia News

World News - Reuteurs

Kerala... Indian Express News

World News - Popular

Business News - Popular

Business News - Money Control

Business News - Yahoo

Business News - CNN IBN

Stock Market - Yahoo Market News

Stock market - Money control

Personal finance - yahoo finance