INJAZ DATA SOLUTIONS : VARIOUS FORMS FOR VILLAGE & PANCHAYATH, OTHER ii ND HAND VEHICLE FINDING ONLINE, VEHICLE OWNERSHIP TRACKING BY SMS, GOVT. REGISTERED TRAVELS LIST FINDING, PAN CARD OTHER USEFUL APPLICATION FORM LINKS OTHER PUBLIC REALTIVE FORMS LINK ALSO ADDED IN THIS BLOG

Cann't Read this Blog ? [Install]

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

FOR INSTALL MALAYALAM FONT CLICK HERE & Download here; http://www.fontpack.in &

Cannot read this blog ?

മലയാളം ഫോണ്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി താഴെ 2 ലിങ്കുകളും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു, സിപ്‌ ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു ഫോണ്ട് കോപ്പി ചെയ്തു സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ >സെറ്റിംഗ്സ് >കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ >ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു ഫോണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Please download the font manually by clicking on the below link and copy to Start>control panel>Font> paste it your computer Fonts directory.

Malayalam fonts

Download font for PC> <Download font for MAC>

Wednesday, February 22, 2012

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്ലെ ജനന തിയ്യതി തിരുത്താന്‍ !!

¾ÞX æµÞGÞøAø ÈçÕÞÆÏ ÕßÄcÞÜÏJßW ØßÌß®Øí§ ØßÜÌØßW 2005 _ 11 ¥ÇcÏÈÕV×¢ ÉÀß‚ ÕßÆcÞV@ßÏÞÃí (10, 12 ÐÞØáµZ). ØVGßËßAxßW ®æa ¼ÈÈJàÏÄß ÖøßÏÜï. ÄßøáJÞX ®LÞÃá ÎÞV·¢?ÄÞCZ ÉÀß‚ ØíµâZ ÕÝß, ÖøßÏÞÏ ¼ÈÈJàÏÄßÏáæ¿ ¦ÇßµÞøßµ çø¶µZ ØÙßÄ¢ ¥çÉfßAáµ. µâ¿áÄW ÕßÕøBZ æÕÌíææØxßW ÜÍßAá¢:  www.cbse.nic.inçËÞçGÞ ÎÞùßçMÞÏÞW
®æa εZ 2010 ÎÞV‚ßW ÉJÞ¢ÐÞØí Éøàf Õß¼Ïß‚á. ØVGßËßAxßW ε{áæ¿ çËÞçGÞÏíAá ɵø¢ ÎxÞøáæ¿çÏÞ ºßdÄÎÞÃáUÄí. §Äí ÄßøáJÞX ®LÞÃá æºç‡IÄí?
²ùß¼ßÈW ØVGßËßAxᢠÏ@ÞV@ çËÞçGÞÏᢠØíµâZ ÕÝß ØßÌß®Øí§ ùà¼ÈW ²ÞËßØßçÜAí ¥ÏÏíAáµ.
No comments:

Post a Comment

Mal News - Headlines

Mal Mangalam News

Kerala News - One India

Tvpm Popular News

Mal - Webdunia News

World News - Reuteurs

Kerala... Indian Express News

World News - Popular

Business News - Popular

Business News - Money Control

Business News - Yahoo

Business News - CNN IBN

Stock Market - Yahoo Market News

Stock market - Money control

Personal finance - yahoo finance