INJAZ DATA SOLUTIONS : VARIOUS FORMS FOR VILLAGE & PANCHAYATH, OTHER ii ND HAND VEHICLE FINDING ONLINE, VEHICLE OWNERSHIP TRACKING BY SMS, GOVT. REGISTERED TRAVELS LIST FINDING, PAN CARD OTHER USEFUL APPLICATION FORM LINKS OTHER PUBLIC REALTIVE FORMS LINK ALSO ADDED IN THIS BLOG

Cann't Read this Blog ? [Install]

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

FOR INSTALL MALAYALAM FONT CLICK HERE & Download here; http://www.fontpack.in &

Cannot read this blog ?

മലയാളം ഫോണ്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി താഴെ 2 ലിങ്കുകളും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു, സിപ്‌ ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു ഫോണ്ട് കോപ്പി ചെയ്തു സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ >സെറ്റിംഗ്സ് >കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ >ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു ഫോണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Please download the font manually by clicking on the below link and copy to Start>control panel>Font> paste it your computer Fonts directory.

Malayalam fonts

Download font for PC> <Download font for MAC>

Saturday, June 30, 2012

തല്കാല്‍ ടിക്കറ്റ്‌ തലേന്ന് കാലത്ത് 10 മണി മുതല്‍ !

ÈcâÁWÙß: ÄÄíµÞW Ø¢ÕßÇÞÈ¢ µáxÎxÄÞAÞX ùÏßWçÕ ²øáBáKá. ÄÄíµÞW ¿ßAxí æd¿ÏßX ÉáùæM¿áKÄßæa ÄçÜKá øÞÕßæÜ 10 ÎáÄW ÜÍcÎÞAá¢. ÉáÄáAßÏ ØÎÏdµÎ¢ ¥¿áJÎÞØ¢ 10 Èá ÈßÜÕßW Õøá¢. ÄÄíµÞW çØÕÈJßÈÞÏß dÉçÄcµ µìIùáµZ ÄáùAÞÈᢠùÏßWçÕ çÌÞVÁí ¦çÜÞºßAáKáIí. ³YèÜÈßÜᢠøÞÕßæÜ 10 ÎáÄW ÄÄíµÞW çØÕÈ¢ ÜÍcÎÞAá¢. 
ç¼ÞÜßAßæ¿ ÌáAß¹í µìIùáµ{ßæÜ © çÆcÞ·ØíÅV æÎÞèÌW çËÞ Y ©ÉçÏÞ·ßAáKÄí  Ä¿Eá. ÈßÜÕßW ØÞÇÞøà ¿ßAxáµZæAÞM¢ ÄçÜKá øÞÕßæÜ ®Gá ÎáÄÜÞÃí  ÄÄíµÞW ¿ßAxáµZ ÜÍßAáKÄí. ÄÄíµÞW ÌáAß¹í Ø¢Ìtß‚á  ÉøÞÄßµZ µâ¿ßÏ  ÉÖíºÞJÜJßÜÞÃí ÉáÄßÏ È¿É¿ßµæ{Kí ©Jø ùÏßWçÕ ¼ÈùW ÎÞçȼV Õß.æµ. ·áÉíÄ ÉùEá. ØÞÇÞøà ¿ßAxáµZ ÈWµáK µìIùáµ{ßÜâæ¿ÏÞÃí ÈßÜÕßW ÄÄíµÞW ¿ßAxáµ{ᢠÈWµáKÄí.    ÄÄíµÞW  ÏÞdÄAÞVAá µìIùáµ{ßW Éøß·ÃÈ ÜÍßAáKßæˆKÄÞÃí ùÏßWçÕ çÌÞVÁßæa ÕßÜÏßøáJW. ÄÄíµÞW Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ¯¼aáÎÞV ÆáøáÉçÏÞ·¢ 溇áKÄÞÏᢠµæIJßÏßGáIí. ÄÄíµÞW ¿ßAxí ÌáAßBßÈÞÏß dÉçÄcµ ØÎÏ¢ ¥ÈáÕÆßAáKÄᢠdÉçÄcµ¢ µìIùáµZ ÄáùAáKÄᢠÉøÞÄßµZAí ²øá ÉøßÇß Õæø ÉøßÙÞøÎÞµáæÎKí ·áÉíÄ ÉùEá. µâ¿ÞæÄ, ¯¼aáÎÞøáæ¿ ÄGßMí ²ÝßÕÞAÞX ÄÄíµÞW çØÕÈJßÈÞÏáU dÉçÄcµ µìIùáµ{ßW ØßØß¿ßÕß µÞÎùµ{ᢠØíÅÞÉßAá¢. µÝßE ØÞOJßµ ÕV×¢ ÄÄíµÞW ÌáAßBßÜâæ¿ 847 çµÞ¿ß øâÉ ØÎÞÙøß‚á. 2677 æd¿ÏßÈáµ{ßW 1.71 Üf¢ ÌVJáµ{ÞÃí ÄÄíµÞW Ø¢ÕßÇÞÈJßÈÞÏß ÎÞxß Õ‚ßøßAáKÄí. ùßØVçÕ×X µìIùáµ{ßæÜ ©çÆcÞ·ØíÅæø µáùß‚áU ÉøÞÄßµ{ᢠ  çÌÞVÁí ºV‚ æºÏíÄá. ¿ßAxí ÜÍcÄ Ø¢Ìtß‚ ÕßÕøBZ µìIùßæÜ ç¼ÞÜßAßæ¿ æÎÞèÌW çËÞÃßÜâæ¿ èµÎÞùáKÄá¢, çËÞÃßW Ø¢ØÞøßAáKÄßÈÞW ÌáAßBßW çÈøß¿áK µÞÜÄÞÎØÕᢠ²ÝßÕÞAáKÄßÈÞÃí æÎÞèÌW çËÞY ÈßçøÞÇÈ¢.³YèÜX ÌáAß¹í Øá·ÎÎÞAáKÄßÈí §LcX ùÏßWçÕ µÞxùß¹í ¦XÁí ¿âùßØ¢ çµÞVÉçù×X (°¦VØß¿ßØß) ÉáÄßÏ çØÞËíxíæÕÏV ÕßµØßMßAáKáIí. æØaV çËÞV ùÏßWçÕ §XËVçÎ×X ØßØíxJßæa (ØߦV°®Øí) ØÙÞÏçJÞæ¿ ÕßµØßMßAáK ÉáÄßÏ çØÞËíxíæÕÏV ¥¿áJá ÄæK dÉÕVJÈfÎÎÞµá¢. ÄßøAí ¥ÇßµÎáU ØÎÏJí µâ¿áÄW çÉVAí ³YèÜX ÌáAß¹í çØÕÈ¢ ÜÍcÎÞAáKÄßÈáU ØÞçCÄßµ Éøß×íµÞøB{ᢠ°¦VØß¿ßØß È¿MÞAáKáIí.

No comments:

Post a Comment

Mal News - Headlines

Mal Mangalam News

Kerala News - One India

Tvpm Popular News

Mal - Webdunia News

World News - Reuteurs

Kerala... Indian Express News

World News - Popular

Business News - Popular

Business News - Money Control

Business News - Yahoo

Business News - CNN IBN

Stock Market - Yahoo Market News

Stock market - Money control

Personal finance - yahoo finance