INJAZ DATA SOLUTIONS : VARIOUS FORMS FOR VILLAGE & PANCHAYATH, OTHER ii ND HAND VEHICLE FINDING ONLINE, VEHICLE OWNERSHIP TRACKING BY SMS, GOVT. REGISTERED TRAVELS LIST FINDING, PAN CARD OTHER USEFUL APPLICATION FORM LINKS OTHER PUBLIC REALTIVE FORMS LINK ALSO ADDED IN THIS BLOG

Cann't Read this Blog ? [Install]

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

FOR INSTALL MALAYALAM FONT CLICK HERE & Download here; http://www.fontpack.in &

Cannot read this blog ?

മലയാളം ഫോണ്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി താഴെ 2 ലിങ്കുകളും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു, സിപ്‌ ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു ഫോണ്ട് കോപ്പി ചെയ്തു സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ >സെറ്റിംഗ്സ് >കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ >ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു ഫോണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Please download the font manually by clicking on the below link and copy to Start>control panel>Font> paste it your computer Fonts directory.

Malayalam fonts

Download font for PC> <Download font for MAC>

Thursday, November 15, 2012

കിറുകൃത്യം ഈ മൊബൈല്‍ വിക്കി !!

ÉùÏÞX çÉÞµáK µÞøc¢ çµGÞW ÕßAßÉàÁßÏAÞøáæ¿ ~WÌí É¿É¿ÞKß¿ß‚á Äá¿Bá¢. ¥ÕzÞVAí '®Gßæa ÉÃß æµÞ¿áAÞX ²KÞ¢ ÈOV Õ߈X §ÄÞ çµø{JßW ¥ÕÄøß‚ßøßAáKá!! ØíÎÞVGí çËÞY ¦Máµ{ßæÜÞKÞÏ 'æÎÞèÌW ÕßAß ®K µß¿ßÜX µIáÉß¿ßJÎÞÃí ÕßAß ÉàÁßÏÏíAᢠ·â·ß{ßÈáæΈޢ ÕÜßÏ '¦MÞÏßJàøÞX çÉÞµáKÄí. ®¢¼ß ØVÕµÜÞÖÞÜ ØíµâZ ³Ëí µ¢ÉcâGV ØÏXØßæÜ ®¢®ØíØß ÕßÆcÞVÅßÈßÏÞÏ dÖáÄß Øß. ÈÞÏøÞÃí §ÄßÈá ÉßKßW. ¨ ¦ƒßçA×X ÈNáæ¿ çËÞÃßW §XØíxÞZ æºÏíÄáµÝßEÞW ¯Äá çÜÞµ ÕßÕø¢ ¥ùßÏÞÈᢠçºÞÆc¢ è¿Mí æºÏíÄí ºáNÞ ²øá ®Øí®¢®Øí ¥Ï‚ÞW ÎÄß. dÄà¼ß çÕI, µ¢ÉcâGV çÕI, §aVæÈxí µÃµí×X çÕçI çÕI!! (µÞæÖÞKᢠæºÜÕÞµßæˆçK, Ø¢·Äß dËàÏÞÏß ÈWµÞÈÞÃí ÄàøáÎÞÈ¢.
¦ÈwÜÌíÇßAßÈßæÏLá çÕâ? ®Øí®¢®Øí ¥Ï‚ÞÜá¿X æÎÞèÌW ÕßAßÏßW ÈßKí ÈÎáAí ²øá çµÞZ Õøá¢. ÉßæK, ÎÇáøÎÞÏ ÖÌíÆJßW ÈN{ÞÕÖcæMG ÕßÕøBZ æºÕßÏßæÜÞÝáµßæÏJáµÏÞÏß. æÎçؼßÜâæ¿JæK µÞøcBZ ¥ùßÏÞÈáU ³Éí×ÈáÎáIí.''¦XçdÁÞÏßÁÞÃí ƒÞxíçËÞæÎCßÜá¢, ØíÎÞV¿í çËÞÃáµ{ßW ÎÞdÄΈ, ØíxÞXçÁVÁí æÎÞèÌW çËÞÃáµ{ßÜᢠ©ÉçÏÞ·ßAÞæÎKáUÄÞÃí æÎÞèÌW ÕßAßÏáæ¿ ¯xÕᢠÕÜßÏ dÉçÄcµÄ. æÈxí µÃµí×X §ˆÞæÄÄæK ®Øí®¢®Øí ÕÝßçÏÞ ÖÌíÆ¢ ÕÝßçÏÞ ÈÎáAí æØV‚í ³Éí×X ÈWµÞÈÞµá¢_ dÖáÄß ÉùÏáKá.æÎÞèÌW ÕßAßÏßW ØíçxÞV æºÏíÄ ÕßÕøB{ßW ®æLCßÜᢠÎÞx¢ÕøáJáµçÏÞ µâGßç‚VAáµçÏÞ æº‡ÃæÎKßøßAæG, ¥ÄßÈᢠdÖáÄßÏáæ¿ ¦ƒßçA×ÈßW ÕÝßÏáIí. ²øá ÈÏÞææMØ çÉÞÜᢠæµÞ¿áAÞæÄ ÈÎáAßÄßæa ù¼ßØíçd¿Áí ÏâØV ¦µÞ¢. ¥BæÈ ¨ Õß¼í¾ÞÈçÖ~ø¢ ØOá×í¿ÎÞAÞ¢. èÕµÞæÄ ÄæK æÎÞèÌW ÕßAß æØVÕV çÙÞØíxí 溇ÞÈßøßAáµÏÞÃí §ì Îß¿áAß.çµÞGÏæJ ØßØß®Øí 濵íçÈÞ{¼àØßÜÞÃí ®¢®ØíØß çµÞÝíØßæa ÍÞ·ÎÞÏáU ¨ çdÉÞ¼µí¿í dÖáÄß Õ߼ϵøÎÞÏß ÉâVJßÏÞAßÏÄí.
(courtesy;manoramaonline)
 Earning money by net; 100% indian job; getting money by targeted time ! for more details click here :http://www.viewbestads.com/index/index/ref_id_ses/326246

No comments:

Post a Comment

Mal News - Headlines

Mal Mangalam News

Kerala News - One India

Tvpm Popular News

Mal - Webdunia News

World News - Reuteurs

Kerala... Indian Express News

World News - Popular

Business News - Popular

Business News - Money Control

Business News - Yahoo

Business News - CNN IBN

Stock Market - Yahoo Market News

Stock market - Money control

Personal finance - yahoo finance