INJAZ DATA SOLUTIONS : VARIOUS FORMS FOR VILLAGE & PANCHAYATH, OTHER ii ND HAND VEHICLE FINDING ONLINE, VEHICLE OWNERSHIP TRACKING BY SMS, GOVT. REGISTERED TRAVELS LIST FINDING, PAN CARD OTHER USEFUL APPLICATION FORM LINKS OTHER PUBLIC REALTIVE FORMS LINK ALSO ADDED IN THIS BLOG

Cann't Read this Blog ? [Install]

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory:

FOR INSTALL MALAYALAM FONT CLICK HERE & Download here; http://www.fontpack.in &

Cannot read this blog ?

മലയാളം ഫോണ്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി താഴെ 2 ലിങ്കുകളും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു, സിപ്‌ ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു ഫോണ്ട് കോപ്പി ചെയ്തു സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ >സെറ്റിംഗ്സ് >കണ്ട്രോള്‍ പാനല്‍ >ഫോണ്ട് ഫോള്‍ഡര്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു ഫോണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Please download the font manually by clicking on the below link and copy to Start>control panel>Font> paste it your computer Fonts directory.

Malayalam fonts

Download font for PC> <Download font for MAC>

Monday, October 8, 2012

ഫ്ലാറ്റിലെ താമസക്കര്‍ക്കെല്ലാം കൂടി ഇനി ഒരു കണക്ഷന്‍ എല്‍ പി ജി !!

 ÄßøáÕÈLÉáø¢D ËïÞxáµ{ßæÜ ÄÞÎØAÞVAá Äßøß‚¿ßÏÞÏß ÍÞøÄí æÉçd¿Þ{ßÏ¢ çµÞVMçù×æa ©JøÕí. ËïÞxáµ{ßæÜ ÄÞÎØAÞVæAÜïÞ¢ µâ¿ß §Èß ²çøæÏÞøá ÉÞºµÕÞĵ µÃfX ÎÞdÄ¢. çµdwàµãÄ ÕßÄøÃØ¢ÕßÇÞÈ¢ ØíÅÞÉß‚ßGáU ËïÞxáµ{ßæÜ µá¿á¢ÌBZAÞÃí ¨ ÆáV·Äß.
§ÄádɵÞø¢ Èâùáµá¿á¢ÌB{áU Ëí{ÞxÞÏÞÜᢠ§Èß ¦æµ ¦ùí ØßÜßIù޵ᢠ²øá ÕV×¢ µßGáµ. ËÜJßW Ëí{Þxáµ{ßW ÄÞÎØßAáK ÎáÝáÕX µá¿á¢ÌB{ᢠØßÜßIV ²KßÈí 928 øâÉ ÈWçµIßÕøá¢. §ÄáØ¢Ìtß‚ ©JøÕí ÍÞøÄí æÉçd¿Þ{ßÏ¢ çµÞVMçù×X §ÄßçÈÞ¿µ¢ ÄæK ¯¼XØßµZAá ææµÎÞùßAÝßEá. æùd¿ßµcáçÜxÁí Øèƒ ®K çÉøßW µÃfX ¥ÈáÕÆß‚ßGáU ØíÅÜB{ßW µâ¿áÄæÜÞKᢠ溇ÞÈÞµßÜï ®KÞÃí ®HAOÈßµ{áæ¿ ÈßÜÉÞ¿í. ¥çÄØÎÏ¢, ËïÞxáµ{ßW ØÌíØßÁß ØßÜßIùáµZ ¦ùí ¦Aß ÉøßÎßÄæM¿áJáKÄßæÈÄßæø çµÞ¿ÄßæÏ ØÎàÉßAÞæÈÞøáBáµÏÞÃí ËïÞxí ÈßÕÞØßµ{ᢠÌßWÁVÎÞøá¢. ®HAOÈßµ{áæ¿ ÈßVÌtJßÈá ÕÝBßÏÞÃí ÉÜ ËïÞxí ÈßVÎÞÄÞA{ᢠæùxßµcáçÜxÁí Øèƒ Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ¯VæM¿áJßÏÄá çÉÞÜá¢. 2001 ÎáÄÜÞÃí ËïÞxáµ{ßW æùxßµcáçÜxÁí Ø¢ÕßÇÞÈJßÜâæ¿ ÉÞºµÕÞĵ¢ ÕßÄøâ 溇áK È¿É¿ß Äá¿BßÏÄí. §ÄßÈÞÏß ®HAOÈßµ{áæ¿ ©çÆcÞ·ØíÅV ÄæK ËïÞxí ÈßVÎÞÄÞAæ{çÌÞÇÕWAøßAáµÏÞÏßøáKá. ØbL¢çÉøßæÜ¿áJ ·cÞØí
µÃµíí×ÈáµZ ËïÞxßW ÄÞÎØJßæÈJáKÕæøæAÞIí µOÈß ©çÆcÞ·ØíÅV ØùIV 溇ßAáµÏáÎáIÞÏß.ØáøfÏíAá ÉáùæÎ æºÜÕᢠµáùÏíAÞæÎKÄᢠæùxßµcâçÜxÁí Ø¢ÕßÇÞÈJßæa dÉçÄcµÄÏÞÃí. ËïÞxáµ{ßW ÄÞÎØJßæÈJáKÕV ¨ Ø¢ÕßÇÞÈJßÈÞÏß ¥Çßµ¢ Éâ ÈWµßÏßGáÎáIí. ÎÈá×cÞÕµÞÖ Ü¢¸ÈÎÞÃí æÉçd¿Þ{ßÏ¢ ÎdLÞÜÏ¢ ÄBç{Þ¿í µÞGáKæÄKÞÏßøáKá ËïÞxßW ÄÞÎØßAáKÕøáæ¿ ÈßÜÉÞ¿í. §Äí ºâIßAÞGß çµÞ¿ÄßæÏ ØÎàÉßAÞæÈÞøáBáµÏÞÃí ËïÞxí ÈßÕÞØßµ{ᢠÈßVÎÞÄÞA{á¢.


(courtesy:manorama)


Earning money by net; 100% indian job; getting money by targeted time ! for more details click here :http://www.viewbestads.com/index/index/ref_id_ses/326246

No comments:

Post a Comment

Mal News - Headlines

Mal Mangalam News

Kerala News - One India

Tvpm Popular News

Mal - Webdunia News

World News - Reuteurs

Kerala... Indian Express News

World News - Popular

Business News - Popular

Business News - Money Control

Business News - Yahoo

Business News - CNN IBN

Stock Market - Yahoo Market News

Stock market - Money control

Personal finance - yahoo finance